БЛОГ

Aктуални
Статии и Новини 

При подадена молба от кредитор за образуване на заповедно производство се издава заповед за изпълнение. Това производство е регламентирано в чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс. В едно заповедно производство може да се претендира сума до 25 000 лева. В случаите, в които претенцията е за по-голяма сума, тя се разделя на няколко производства. При уважаване на заявлението, Районният съд издава заповед за изпълнение, която се връчва на длъжника от съда. След връчването й, длъжникът разполага с едномесечен срок да възрази, ако счита че не дължи изпълнение по заповедта на някакво основание. Ако обаче не възрази, съдът издава изпълнителен лист на кредитора, с който се образува изпълнително производство. При възражение изпълнителен лист не се издава, а кредиторът следва да премине към съдебно производство по общия ред, като едва след влязло в сила решение ще му бъде издаден изпълнителен лист.

Случаите при които може да се издаде заповед за незабавно изпълнение са изчерпателно изброени в чл. 417 ГПК:

1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;
2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, и общините, или извлечение от счетоводните книги на банка, към което е представен документът, от който произтича вземането на банката, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия;
3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;
4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението – относно предаването на заложени вещи;
5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг – относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;
6. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;
7. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;
8. влезли в сила задължителни предписания на органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ до работодател за изплащане на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения;
9. акт за начет;
10. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея. Когато ценната книга обезпечава вземане, произтичащо от договор, сключен с потребител, към заявлението се прилага договорът, ако е в писмена форма, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия.

В тези случаи няма лимит от 25 000 лева и заедно със заповедта за изпълнение съдията издава и разпореждане за незабавно изпълнение, тоест се издава и изпълнителен лист. Кредиторът образува изпълнително производство с всички произтичащи от това последици, като например запори на банкови сметки и възбрани на недвижими имоти и съдебният изпълнител връчва заповедта за изпълнение на длъжника. Длъжникът дори и да възрази, изпълнителното производство продължава, освен в предвидените от закона случаи (потребителски договори, запис на заповед и други)