БЛОГ

Aктуални
Статии и Новини 

На пръв поглед не толкова сложен въпрос като „Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от наследство“, който е ясно регламентиран в Закона на наследството се оказа, че се прилага противоречиво от съдилищата, а на Върховния касационен съд отне близо три години за да се произнесе по образуваното тълкувателно дело. Крайният резултат не е еднозначен – 20 върховни съдии са подписали решението с особено мнение. В крайна сметка, това което е прието от ВКС с обратно действие (когато е приложимо) е:

 1. Отказ от наследство, извършен от ненавършило пълнолетие
  дете, е недопустим. Същият представлява отказ от права по смисъла
  на чл. 130, ал. 4 СК.
 2. При издаването на разрешение от районния съд по реда на чл.
  130, ал. 3 СК, за извършване на действия на разпореждане с
  недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове,
  както и с ценни книги, включени в наследството, е необходимо да се
  изисква представяне на доказателства за приемане на наследството по
  опис. Непълнолетният не може да приеме наследство с конклудентни
  действия. Молбата за издаване на разрешение по реда на чл. 130, ал. 3
  СК не представлява конклудентно действие за приемане на
  наследството.